REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (22) / 2012

Conţinutul numărului de revistă
Intervenţia docimologică halo-accentuată: ce este, cum se arată, trebuie sau nu trebuie încuviinţată? 3-10
Şleahtiţchi Mihail
Accepţiuni ştiinţifico-pedagogice asupra pregătirii ecoeducaţionale a cadrelor didactice pentru învăţământul preşcolar şi primar în Ucraina şi Belarus 10-14
Saranciuc-Gordea LilianaUrsu Ludmila
Rolul disciplinelor Catedrei de știinţe filosofice şi economice în formarea viitorilor pedagogi 15-19
Roşca Sergiu
Актуальные проблемы учебников по иностранному языку 20-26
Askarova G.
Modalităţi de prelucrare decorativ-artistică a lemnului 26-28
Ursachi Rodica
Evaluarea competenţei de educaţie ecologică (componenta procedurală) în cadrul pregătirii iniţiale a cadrelor didactice pentru învăţământul preşcolar şi primar 29-33
Ursu LudmilaGînju Stela
Relaţiile slovaco-maghiare în Imperiul Austro-Ungar 34-40
Swiech Wojciech
Continuitatea curriculară în formarea competenţelor de comunicare cu orientare profesională a studiului alolingv 40-46
Strah Lidia
Unele aspecte privind terminologia din limbajul de specialitate 46-50
Strah Lidia
Constructivismul în educaţia universitară 51-56
Tiosa Iuliana
Abordări ale competenţei de programare orientată pe obiecte 57-66
Gîncu Silviu
Unele aspecte cu privire la predarea limbii române ca limbă străină 66-71
Strah Lidia
Importanţa competenţelor de comunicare pentru inserția socială a persoanei 72-76
Oxanii Tatiana
Repere teoretico-metodologice ale motivării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 76-85
Galemba Stela
Analiza discursului didactic din perspectiva relaţiei profesor – student 85-91
Ohrimenco(Boţan) Aliona
Nicoleta Esinencu şi teatrul unui protest social 91-95
Zaharia Viorica
Perceperea evaluării interactive şi aprecierea performanțelor elevilor din treapta gimnazială 96-102
Marcu Aurica
Aplicarea strategiilor euristice în didactica disciplinelor pedagogice 103-105
Ilaşco Iurie
De la competenţe de comunicare – la performanţă în comunicare 105-108
Oxanii Tatiana
Elementele deictice în comunicarea didactică 108-113
Barbăneagră Tatiana
Modelul de dezvoltare a competenţei de comunicare economică 114-124
Guţu Svetlana
О специфике ролевой ситуации как основы реализации принципа ролевой перспективы в процессе педагогической подготовки будущих учителей-филологов 124-132
Iablonskaia Tatiana
Информационно-обучающая среда как средство формирования лингводидактической компетентности будущих магистров филологии 132-142
Kopusi Oliga
Caracteristici de operaţionalizare în procesul de predare-învăţare 142-147
Scutaru-Guţu Adela

Related posts