Condiții

 Condiţii de colaborare

Articolele şi studiile trimise redacţiei noastre trebuie să fie de aproximativ 8-12 pagini (circa 3000 de semne pe pagină), în format .doc. Recenziile sau notele ştiinţifice nu trebuie să depăşească trei pagini. Primim numai texte procesate în format electronic, inclusiv prin E-mail (socioumane.upsc@gmail.com).

Vă rugăm să însoţiţi articolul dumneavoastră, împreună cu un rezumat (maximum 2.000 de semne), cuvinte-cheie şi titlu în limba română si în o limbă de circulaţie internaţională, şi de o scurtă prezentare a autorului (titluri ştiinţifice, didactice, instituţia de apartenenţă, domenii de interes profesional). Articolele în limbi străine vor avea un rezumat în limba română.

La redactarea articolelor, se va folosi ortografia oficială actuală și se vor aplica normele din ultima ediție a DOOM.

Procedura de recenzare a materialelor începe odată cu prezentarea manuscrisului autorului  și se realizează în trei etape.

Prima etapă: la nivelul colegiului de redacție, se face evaluarea inițială a tuturor manuscriselor prezentate pentru editare, pentru a verifica:  originalitatea; corectitudinea conceptuală, metodologică etc.; erorile lingvistice și de tehnoredactare etc.

A doua etapă: dacă materialele au fost acceptate de către colegiul de redacţie în urma realizării primei etape, acesta este supus recenzării duble. Recenzarea dublă evaluează actualitatea, noutatea problemei cercetate, originalitatea rezultatelor obținute, semnificația acestor rezultate, corectitudinea prelucrării rezultatelor, prezentarea, analiza și interpretarea datelor, respectarea volumului materialului ilustrativ (figuri, tabele etc.), calitatea rezumatelor etc.

A treia etapă rezidă în prezentarea aprecierii pozitive a materialului și recomandarea de către referenți a articolului pentru o prelucrare ulterioară. În cazul în care există sugestii și recomandări, după revizuirea articolului, acesta este prezentat din nou colegiului de redacție. Colegiul de redacție ia decizia finală în ceea ce privește publicarea articolului.

Pentru a vedea cuprinsul numerelor apărute, vă rugăm să consultaţi Arhiva, iar pentru numărul curent, consultaţi rubrica Ultimul număr. Pentru a avea acces la rezumate (în limba română sau în o limbă internațională), vă rugăm daţi click pe titlul articolului din cuprins (vezi Arhiva).

 

Norme de redactare. Indicații generale

Textul articolului va fi redactat în WORD, folosind fontul Times New Roman, corp 12. Notele articolului vor fi culese cu corp 10, la subsolul paginii de text (footnotes).  Subtitlurile vor fi marcate prin caractere îngroșate (bold). În cazul în care articolele sunt împărţite în paragrafe, cifrele care indică paragrafele vor fi culese tot cu bold, inclusiv punctul de după fiecare cifră. După puncte, în această situaţie, nu se lasă un spaţiu alb. Ex.: 1.2. etc.; 1.2.1., 1.3.5.2. etc.

Dacă articolul are mai multe materiale ilustrative, acestea vor fi numerotate în continuare, pe categorii, de la 1 la n (de ex.: tabelul 1, tabelul 2 etc.; desenul 1, desenul 2 etc.; figura 1, figura 2 etc.).

Prescurtări:
• Nu se va folosi, nici în text, nici în note, prescurtarea indicaţiei vezi prin v.
• Nu se vor folosi, nici în text, nici în note, prescurtări ale lui idem (folosit numai pentru a înlocui numele autorului sau autorilor) şi ibidem (folosit pentru a înlocui titlurile studiilor sau cărţilor, sinonim cu în acelaşi loc).
Locul citat se prescurtează loc. cit., cu italice; la fel, cu italice, se vor scrie  supra, infra, passim. Opera citată şi articolul citat se prescurtează op. cit., art. cit., cu litere cursive; op. cit. se foloseşte pentru cărţi, volume etc., iar art. cit., pentru articole, studii etc. publicate în volume colective, periodice ş.a.
s.v. (= sub voce) se culeg cu litere normale (nu se subliniază) și nu se lasă spaţiu între s. şi v.

În materialele redactate în limba română, se vor folosi exclusiv ghilimelele „…a” (99…99); în cele redactate în alte limbi, se vor folosi modelele specifice, impuse în uz: în engleză –  „…a”, în franceză – « … »; acestea din urmă vor fi folosite şi în materialele în româneşte, dacă într-un citat este necesar să se folosească al doilea rând de ghilimele.

Pentru prezentările de cărți se vor indica: numele autorului sau al editorului, coordonatorului (urmat, în cazurile din urmă, de menţiunea ed. sau coord., titlul cărţii (şi, dacă este cazul, subtitlul, despărţit de titlu prin punct), volumul (dacă este cazul), locul de apariţie, editura (fără ghilimele de niciun fel), anul apariţiei, numărul de pagini, hărţi etc. La sfârşit se pune punct.

Ex.:
Golu, Mihai, Fundamentele psihologiei, București, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007.

Trimiterile bibliografice

Revista acceptă și materiale cu aparat de referințe în sistem american (autor – dată). În acest caz, se vor aplica normele ultimei ediții din The Chicago Manual of Style (URL: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html).

Pentru trimiterile în sistem european (cu note de subsol și bibliografie), se vor folosi următoarele norme:

  1. Cărţi:numele şi prenumele autorului (sau autorilor), titlul cărţii (şi subtitlul, despărţit de titlu prin punct), cu italice, ediţia, îngrijirea ediţiei, prefaţă, note etc., cu punct după titlu (subtitlu) şi cu iniţială majusculă; volumul (sau/şi partea), cu cifre romane; locul de apariţie, editura, anul de apariţie, pagina, marcată prin p. (se vor evita în articolele în limba română indicaţii ca: pag., pp. Această ultimă notaţie (pp.) se va folosi exclusiv în articolele publicate în alte limbi decât româna). Atunci când se trimite la mai multe pagini, se va folosi între cifre nu cratima (-), ci linia de pauză (–)

(ex.: p. 1–18).

Ex.:

Coteanu, Ion, Sala, Marius, Etimologia şi limba română, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1987, p. 60.

Puşcariu, Sextil, Cercetări şi studii. Ediţie îngrijită de Ilie Dan. Prefaţă de Gavril Istrate, Bucureşti, Editura Minerva, 1974, p. 188.

  1. Articole în publicaţii periodice:numele şi prenumele autorului, titlul articolului cucursive, indicaţia în, titlul (sau sigla) periodicului între ghilimele, anul de apariţie (cu cifre romane), anul calendaristic (cu cifre arabe), numărul (precedat de indicaţia nr.), pagina (se marchează în acelaşi fel ca la cărţi).

Ex.:

Ciocârlan, V., Poarta Otomană și gurile Dunării la finele sec. al XV-lea, în Revistă de Istorie, 1985, nr. 2, p. 1066.

iii. Studii apărute în volume omagiale, colective etc.: după indicaţia în va urma titlul volumului respectiv, cu italice; dacă volumul din care se citează un studiu este în întregime al autorului, după în se va pune idem.

Ex.:

Mischevca,   Vlad, Problema basarabeană – 190 de ani, în Republica Moldova şi România – un deceniu de relaţii complexe, Chişinău, Pontos, 2002, p. 37–41.

Jakobson, R., Lingvistică şi poetică. Aprecieri retrospective şi consideraţii de perspectivă, în Probleme de stilistică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1964, p. 86.

Dacă se folosesc abrevieri bibliografice (în note sau într-o bibliografie), ele trebuie „decodate” într-o secțiune distinctă, la sfârşitul articolului, înaintea rezumatului. Secțiunea va fi intitulată ABREVIERI BIBLIOGRAFICE sau BIBLIOGRAFIE.

Ex.:

Cristea 2010 = Cristea, Sorin, Fundamentele Pedagogiei, Iaşi, Polirom, 2010, p. 67.